Patrocinis > Partnerships

Aquest espai està destinat a aquelles activitats, que sense tenir una llarga prolongació, poden ser d’interès puntual i concret, on es requereix una aportació especifica per a un espai limitat, i per tant de menor cost, però no per això de menor interès. És a dir, la concreció, tant en el temps com en el seu desenvolupament, comporta una necessitat crematística menor, encara que la projecció sigui de gran interès.