Política de privadesa

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS.

Identitat: Associació Panatheneos

Adreça postal: Pau Claris 147 2º-2ª

Telèfon: 93 170 24 17

Correu electrònic: info@panatheneos.com

 

AMB QUINA FINALITAT SERAN TRACTADES LES DADES PERSONALS?

L’Associació Panatheneos (d’ara endavant Panatheneos) tractarà les dades personals de les persones associades amb la finalitat d’atendre a les seves consultes i remetre-li informació relacionada amb el desenvolupament de les activitats relacionades amb l’objecte i finalitats de l’associació (organització de jornades, cursos, seminaris etc.)

D’igual manera, Panatheneos també podrà tractar les dades personals de les persones associades amb la finalitat d’enviar-li comunicacions electròniques en les quals se’ls informarà de la signatura de convenis amb empreses o entitats, públiques o privades, per a la venda de productes o prestació de serveis en condicions preferents per als membres de l’associació. Panatheneos únicament tractarà les dades amb aquesta finalitat quan compti amb el consentiment exprés, lliure, informat i inequívoc dels/les associats/as mitjançant la marcació de la corresponent casella situada en el formulari de sol·licitud d’ingrés.

Les persones associades podran revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades, en tots dos casos, de forma gratuïta, així com exercitar els drets que el RGPD els confereix en la seva condició de titulars de les dades/interessades.

 

DURANT QUANT TEMPS ES CONSERVARAN LES DADES?

Sense perjudici dels drets esmentats l’apartat anterior, Panatheneos conservarà les dades personals de les persones associades durant el temps estrictament necessari per al compliment de les finalitats anteriorment detallades.

Panatheneos podrà mantenir degudament bloquejats aquestes dades durant el període en el qual es poguessin derivar responsabilitats de la seva relació amb els associats/as

 

COM ÉS LA BASE LEGAL QUE LEGITIMA EL TRACTAMENT DE LES DADES?

El tractament de les dades personals relacionat amb la finalitat del desenvolupament de l’activitat sindical es basa en l’interès legítim de Panatheneos així com en el consentiment atorgat pels associats/as

El tractament dades personals amb la finalitat de remetre comunicacions de caràcter comercial es basa en el consentiment atorgat pels associats/as de forma lliure, específica, informada, i inequívoca per a aquesta fi.

 

A QUI ES COMUNICARAN LES DADES?

Panatheneos no comunicarà les dades personals de les persones associades sense la prèvia obtenció del seu consentiment exprés amb l’excepció de les comunicacions a òrgans judicials o administratius, així com a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en el cas que sigui requerit per a això conforme a la legislació vigent a cada moment.

 

QUINS DRETS TENEN LES PERSONES ASSOCIADES COM A TITULARS DE LES DADES PERSONALS?

Els associats/as de Panatheneos en la seva condició de titulars de les dades personals tenen els següents drets:

Dret d’accés: Tenen dret a obtenir de Panatheneos informació sobre si s’estan tractant dades personals que els concerneixin, a accedir als mateixos i a obtenir informació sobre el tractament realitzat.

Dret a obtenir una còpia de les seves dades personals.

Dret de rectificació: Tenen dret al fet que Panatheneos rectifiqui les seves dades personals en el cas que anessin inexactes o incomplets.

Dret de supressió: Tenen dret al fet que Panatheneos procedeixi a la supressió de les dades quan aquests ja no resultin necessaris per a la finalitat per la qual van ser proporcionats o quan concorrin la resta de circumstàncies legalment previstes.

Dret de limitació del tractament: Tenen dret a sol·licitar a Panatheneos una limitació en el tractament de les seves dades personals, de manera que no s’apliquin als mateixos les operacions de tractament que hagin de correspondre en cada cas, en aquells supòsits previstos en l’art. 18 del RGPD.

Dret a la portabilitat: Tenen dret a rebre les dades personals que els incumbeixin en un format estructurat, sempre que aquestes dades incumbeixin exclusivament a l’usuari i hagin estat facilitats per aquest.

Els esmentats drets podràs ser exercits les persones associades mitjançant l’enviament d’una carta (adjuntant fotocòpia del DNI) a la seu de Panatheneos, situada en C/ Pau Claris 147 2-2ª (CP 08009) de Barcelona o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@panatheneos.com

En els casos de sol·licituds manifestament infundades o excessives pel seu caràcter repetitiu, Panatheneos es reserva el dret de cobrar un cànon pels costos administratius que es derivin o el dret de negar-se a actuar respecte de les mateixes, conforme a l’establert en l’art. 12.5 RGPD.

 

AUTORITAT DE CONTROL.

Les persones associades que considerin que les seves dades personals estan sent tractats sense base legal que legitimi aquest tractament podran dirigir una queixa a l’Autoritat de Control Espanyola que, en aquest cas, és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) accedint al canal del ciutadà mitjançant el següent enllaç:

http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/index-ides-idphp.php